Khalifa University, Abu Dhabi
Salon,Dubai
Hyatt Regency
Khalifa University, Abu Dhabi
Dubai Festival City
Khalifa University, Abu Dhabi
Dubai Festival City
Serendipity, Dubai